ข่าวแรงงานประจำเดือนกันยายน 2554

หัวข้อข่าว : อาชีพดูแลผู้สูงอายุตามบ้านกำลังเป็นที่สนใจในกลุ่มแรงงานไทยเมือง Kassel

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นางสุชาดา  ชี้เจริญ  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ร้านอาหารและร้านนวดแผนไทย ณ เมือง Bremen และเมือง Kassel ระหว่างวันที่ 2-4  สิงหาคม 2554

การเดินทางไปพบปะกับแรงงานไทยในครั้งนี้ ได้รับทราบความเป็นอยู่  สภาพความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง สภาพปัญหาและความต้องการของแรงงานไทย ตลอดจนรับทราบข้อมูลจากผู้ประกอบการว่าปัจจุบันอาชีพดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน กำลังเป็นที่สนใจในกลุ่มแรงงานไทยเมือง Kassel มีแรงงานไทยที่รับ จ้างดูแลผู้สูงอายุตามบ้านเป็นงานอิสระส่วนตัว  ทั้งที่ไม่มีความรู้ด้านการพยาบาลแต่ก็เป็นที่ยอมรับของผู้สูงอายุเพราะคน ไทยมีนิสัยสุภาพ อ่อนโยนและให้ความเคารพผู้สูงอายุ  อย่างไรก็ตามการ พัฒนาบุคลากร ดังกล่าวให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการดูแลผู้สูงอายุเพื่อสามารถ ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและมีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายของสหพันธ์ฯก็เป็น สิ่งจำเป็น  สำหรับกิจการนวด/สปาไทยยังคงเป็นที่นิยมแม้จะยังไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่าย จากบริษัทประกันสุขภาพที่สหพันธ์ฯได้ก็ตาม ก็ยังคงมีลูกค้าที่เต็มใจจ่ายเงินส่วนตัวมาใช้บริการโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เป็นต้น ทำให้โดยทั่วไปมีการเปิดกิจการเล็กๆจำนวนมาก ส่วนเมืองใหญ่ๆหลายแห่งประสบปัญหาไม่มีพนักงานนวดเพราะพนักงานลาออกและไป เปิดกิจการของตนเอง นอกจากนี้ได้รับทราบข้อมูลให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเงินส่งกลับ ประเทศไทย  แลกเปลี่ยนข้อมูลขั้นตอนวิธีการขอรับการลดหย่อนภาษีที่สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนีกรณีที่ส่งเงินไปประเทศไทยเพื่ออุปการะบิดามารดาโดยมีเงื่อนไขตามที่ กระทรวงการคลังสหพันธ์ฯกำหนดอีกด้วย

 

 

 

--------------------------------

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

กันยายน 2554