การมอบอำนาจและหนังสือยินยอม

คำร้องมอบอำนาจและหนังสือยินยอม

ก. ข้อมูลทั่วไป

บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเยอรมนี ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทย (เป็นต้นว่า ขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส/หลังการหย่า ขอเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน) ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ญาติพี่น้องหรือเพื่อน ไปดำเนินการแทนได้ โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตไม่รับคำร้องทางไปรษณีย์

 1. ผู้รับมอบอำนาจ
  ผู้มอบอำนาจต้องทราบชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย (หากมี)
 2. เอกสารหลักในการมอบอำนาจ
 • หนังสือเดินทาง
 • ทะเบียนบ้านไทย
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี (Meldebestätigung) (หากมี)

เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

จำนวนสำเนาของเอกสารหลักที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนมอบอำนาจที่ต้องการทำ โดยปกติแล้วต้องใช้สำเนาของเอกสารหลักและเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ อย่างละ 2 ชุด ต่อการดำเนินเรื่องกับหน่วยงานราชการ 1 ที่ ผู้ยื่นคำร้องต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกแผ่น

ข. มอบอำนาจที่มีผู้ยื่นคำร้องขอเป็นประจำ

การมอบอำนาจทุกกรณีผู้มอบอำนาจต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้นำหลักฐานตัวจริงดังนี้ พร้อมสำเนามายื่น

ก.      หนังสือเดินทาง

ข.      ทะเบียนบ้าน

ค.      บัตรประจำตัวประชาชน

 1. มอบอำนาจและทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศได้
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
 • หนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ปค. 14) หรือบันทึกสอบปากคำเรื่องอำนาจการปกครองบุตร (ยื่นขอที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยเสียค่าธรรมเนียม 15 ยูโร)
 • สูติบัตรของบุตร
 • ทะเบียนบ้านของบุตร
 1. มอบอำนาจขอหนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ปค. 14) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
 • บันทึกสอบปากคำเรื่องอำนาจการปกครองบุตร (ยื่นขอที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร)
 • สูติบัตรของบุตร
 • ทะเบียนบ้านของบุตร
 1. มอบอำนาจแจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส (แจ้งแต่งงาน)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
 • หากแต่งตามกฎหมายเยอรมัน ทะเบียนสมรสเยอรมันและคำแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ ฯ แล้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "การรับรองเอกสาร")หรือ
 • หากแต่งตามกฎหมายประเทศเดนมาร์ก ทะเบียนสมรสเดนมาร์กและคำแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ ฯ หรือสถานเอกอัครราชทูต ฯ แล้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "การรับรองทะเบียนสมรสเดนมาร์ก")  หรือ
 • ทะเบียนสมรสไทย หากแต่งตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ ฯ
 1. มอบอำนาจแจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการหย่า (แจ้งหย่า)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
 • คำพิพากษาหย่าเยอรมันและคำแปล ที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ ฯ แล้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "การรับรองเอกสาร") [10] หากหย่าตามกฎหมายเยอรมัน หรือ
 • ทะเบียนการหย่าไทย หากหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานเอกกงสุลใหญ่ฯ หรือ สถานเอกอัครราชทูตฯ
 1. มอบอำนาจขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส (รับรองโสด)
 2. มอบอำนาจขอคัดสำเนาสูติบัตรหรือขอหนังสือรับรองเกิด
 3. มอบอำนาจขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านหรือขอแบบรายการทะเบียนราษฎร
 4. มอบอำนาจซื้อขาย/จำนองที่ดิน (ต้องมีแบบฟอร์มของสำนักงานที่ดิน)
  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
 • โฉนดที่ดิน
 • นส. 3 เป็นต้น
 1. มอบอำนาจของหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว) จาก

สำนักทะเบียนกลางเพื่อประกอบการสมรส